Документация

Закони и наредби за енергийно обследване и сертифициране

1211201313292364_14082223233629 Закон за енергийната ефективност (135 KB)

1211201313292364_14082223233629 Наредба № 5 за техническите паспорти на съоръженията (268 KB)

1211201313292364_14082223233629 Наредба № 15 за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия (1.83 MB)

1211201313292364_14082223233629 Наредба № 7/15.12.2004г. за топлосъхранение и икономия на енергия в сгради (3.20 MB)

1211201313292364_14082223233629 Наредба № 18/12.11.2004г. за енергийните характеристики на обектите (1.46 MB)

1211201313292364_14082223233629 Наредба № 19/12.11.2004г. за сертифициране на сгради за енергийна ефективност (350 KB)

1211201313292364_14082223233629 Наредба № 21/12.11.2004г. за обследване за енергийна ефективност (125 KB)

pdf  Методически указания по прилагане на нормативната уредба в областта на енергийната ефективност за нови и съществуващи сгради, утвърдени от министрите на икономиката и енергетиката и регионалното развитие и благоустройство (1.10 MB)

pdf Методически указания за обследване за енергийна ефективност в промишлени системи, утвърдени от министрите на икономиката и енергетиката и регионалното развитие и благоустройство (4.67 MB)